HYTECH PERSONNEL

Header container

Content

Sjekkliste innleie etter 01.01.2019

  • Sørg for at det er en dokumentert avtale i mellom fagforening og bedrift ang innleie i henhold til §14-12 nr.2
  • Avtalen må også kunne deles med byrået slik at begge parter har mulighet til å fremlegge dokumentasjon ved forespørsel fra ATIL.
  • Få dokumentert at byrået har arbeidsavtaler med sine ansatte i henhold til ny definisjon på fast ansettelse.
  • Det skal være definert en fast stillings %
  • Det skal være definert minstelønn for medarbeider selv om likebehandlingsprinsippet skal følges i hvert enkelt oppdrag. NB! Det er ikke endringer i likebehandlingsprinsippet selv om det er kontraktsfestet en lønn med byrået. Kunde har fortsatt opplysningsplikt ang lønnsmatriser og en påseplikt på at byrået følger de lønnsvilkårene som er gjeldene.
  • Husk at byrået er arbeidsgiver og dere er oppdragsgiver
  • Gi alltid arbeidsgiver en mulighet til å følge opp den ansatte
  • Husk og involver arbeidsgiver så tidlig som mulig ved uønsket adferd hos den innleide.

 

Nedenfor er de § som har direkte innvirkning på hvordan bemanningsbyråets ansettelsesavtaler utformes.

Aml § 14-6
Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
j) lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Aml §14-9
Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Footer widgets

HYTECH PERSONNEL AS NORGE

HYTECH PERSONNEL AS DANMARK

Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø, Danmark

Mail: dkjob@hytechpersonnel.dk
Phone: +4570602022

Go to top page

Free tour to the top!